Obchodné podmienky

Podmienky inzercie na living4you.euObsah

I.Úvodné ustanovenia a základné pojmy

II.Základné podmienky používania

III.Ochrana osobných údajov

IV.Registrácia Používateľa

V. Sprístupnenie konta

VI.Úprava údajov inzerenta

VII.Správanie sa Používateľov

VIII.Pridávanie inzerátov

IX.Administrácia inzerátov

X.Doplnkové služby

XI.Cenník

XII.Zrušenie konta

XIII.Zodpovednosť za škodu

XIV.Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

XV.Záverečné ustanoveniaI. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

1. Tieto Podmienky inzercie na living4you.eu (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli living4you.eu. 2. Prevádzkovateľom portálu living4you.eu (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť Diffid a.s., so sídlom Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10739/T, IČO: 51 104 377 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@living4you.eu; tel. kontakt: +421 903 826878. 3. Službou sa rozumejú online realitné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“). 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov. 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba predávajúca alebo inzerujúca svoj súkromný majetok (ďalej len „Súkromný inzerent“). 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj, resp. inzerciu nehnuteľnosti v rámci predmetov svojej obchodnej činnosti alebo právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ inzerujúca svoj majetok (ďalej len „Firemný inzerent“). 7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb (uvedených nižšie), kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod (ďalej len „Kupujúci“). 8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekciaInšpektorát SOI pre Trna,vský kraj Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 Odbor výkonu dozoru   tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (nehnuteľnosti) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za obsah pridávaných inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej, nájomnej alebo obdobnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia. 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami. 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má iné práva, vrátane vytvorenia konta používateľa (súkromného alebo firemného) na príslušnom portáli, pokiaľ ho tam používateľ nemal vytvorené. 4. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami a Všeobecnými podmienkami pre servery prevádzkované spoločnosťou DIFFID, a. s.. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov. 5. Služby Portálu sú pre Súkromných inzerentov ako aj pre Firemných inzerentov spoplatnené. Cena inzercie pre Súkromných inzerentov je spoplatnená sumou 6,00 €, inzerát je zverejnený na 30 dní od dátumu pridania. Pre realitné kancelárie, developerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb. 6. Spoplatnenie služieb pre Súkromných inzerentov (fyzické osoby nepodnikateľov) je pokladané v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 7. Používateľ súhlasí so začatím poskytovania inzercie po prekročení stanoveného limitu aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 8. Používateľ, ktorý zadáva inzeráty ako súkromná osoba sa týmto zaväzuje, že inzeruje svoje vlastné nehnuteľnosti. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah vlastníka k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva), tieto inzeráty vymazať resp. bez upozornenia zrušiť Používateľovi prístup. 9. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce právo k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

III. Ochrana osobných údajov

1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamen tu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@living4you.eu (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. 3. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu.

IV. Registrácia Používateľa

1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov. 2. Registrovaní používatelia využívajú účet na living4you.eu. účet potom slúži ako unikátny identifikátor, pod ktorým sa prihlasuje do systému living4you.eu. 3. Registrovaní používatelia môžu pod svojim účtom pridávať, mazať a editovať inzeráty. 4. Neregistrovaní používatelia majú tiež možnosť pridávať inzeráty. Svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) a hesla. 5. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent. 6. Používateľ registráciou v systéme living4you.eu dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch. 7. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta. 8. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.V. Sprístupnenie konta

1. Súkromní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov. 2. Pri Firemných inzerentoch sú vyplnené údaje poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktuje Firemného inzerenta za účelom sprístupnenia služby. O tejto skutočnosti je Firemný inzerent informovaný e-mailom.

VI. Úprava údajov inzerenta

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. 2. V prípade, že sa firemnému inzerentovi zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári living4you.eu, je možné ich kedykoľvek upraviť v časti Správa konta. sekcii „Moje konto“ užívateľského menu, kliknutím na „Upraviť údaje“. Údaje, ktoré sú však viazané k samotnému kontu living4you.eu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto konta. 3. Súkromní inzerenti si môžu svoje údaje meniť aj priamo pri úprave konkrétneho inzerátu, resp. zadať aktualizované údaje pri práve podávanom inzeráte. Zároveň je možné si údaje upraviť sekcii „Moje konto“ užívateľského menu, kliknutím na „Upraviť údaje“. 4. Údaje, ktoré sú však viazané k samotnému kontu living4you.eu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto konta.

VII. Správanie sa Používateľov

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä: a. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR, b. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou, c. nesmie uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach d. nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná, e. musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy, f. je povinný zverejňovať výlučne fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva, vrátane autorských práv, g. v prípade, že si Firemný inzerent žiada zabezpečiť uverejňovanie vlastnej ponuky automatickým systémom Prevádzkovateľa (automatickým importom), je povinný sprístupniť mu všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú potrebné pre zladenie súčinnosti s Portálom. V prípade, že Firemný inzerent potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie jeho ponuky vlastným automatickým systémom. 2. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami. 3. Používateľ je povinný zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej kategórie a podkategórie podľa typu a druhu nehnuteľnosti, uvádzať skutočnú lokalitu, v ktorej sa predmet ponuky nachádza a uviesť v poli „Cena“ požadovanú trhovú cenu, prípadne uviesť „Cena dohodou“. Používateľ nesmie uvádzať zavádzajúce informácie, ktoré nezodpovedajú jeho skutočným požiadavkám. 4. Používateľ nie je oprávnený uverejniť tú istú ponuku niekoľkokrát. V opačnom prípade má Prevádzkovateľ právo zmazať duplicitné ponuky Používateľa, a to aj bez predošlého upozornenia. Prevádzkovateľ má právo ponechať iba najaktuálnejšie pridanú ponuku. 5. V prípade zmeny aktuálnosti inzerátov alebo údajov v nich uvedených je Používateľ povinný vykonať bezodkladne aktualizáciu alebo úpravu inzerátov. 6. Používateľ nie je oprávnený uverejňovať ponuky, ktoré už nie sú určené na predaj, prenájom, podnájom, výmenu alebo dražbu. Takého ponuky je používateľ povinný bezodkladne odstrániť. 7. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 8. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy vecí cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru. 9. Používateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Portálu, najmä nie je oprávnený obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda. 10. Používateľ je povinný postupovať, tak aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, najmä zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda. 11. V prípade, ak Firemný inzerent ponúka nehnuteľnosti v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (najmä realitná činnosť) alebo majetok, ktorého je vlastníkom, je povinný inzerovať takéto nehnuteľnosti výlučne prostredníctvom svojho firemného konta, a nie ako Súkromný inzerent. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať od Používateľa doklad preukazujúci vlastnícke právo k inzerovanej veci v lehote stanovenej Prevádzkovateľom. 12. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa v prípade, že nedokáže Prevádzkovateľ preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah alebo iné právo k inzerovanej veci. 13. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné Používateľa kontaktovať. 14. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa bez upozornenia aj v prípade, ak jeden Používateľ pridáva inzeráty na Portál pod viacerými kontami. 15. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku alebo časť ponuky Používateľa v prípade, ak obsah tejto ponuky alebo časti ponuky porušuje tieto Podmienky. 16. V prípade, ak Firemný inzerent pri pridávaní inzerátu alebo pridaním inzerátu alebo v rámci správy svojho inzerátu, poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú v článku VII alebo v článku VIII Podmienok a nevykoná nápravu v lehote určenej v upozornení Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške sumy rovnajúcej sa alikvotnej časti ceny inzercie vrátane prípadnej ceny nespotrebovanej doplnkovej služby (ak bola predplatená vo vzťahu k danému inzerátu) ku dňu vzniku nároku Prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Podmienok. 17. Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k zrušeniu konta Firemného inzerenta okrem prípadov uvedených v článku XII týchto Podmienok, aj v prípade, ak Firemný inzerent porušuje tieto Podmienky a nevykoná nápravu ani v lehote určenej v upozornení zaslanom Firemnému inzerentovi Prevádzkovateľom.

VIII. Pridávanie inzerátov

1. Inzerát je možné pridať iba v slovenskom a českom jazyku. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje týmito základnými spôsobmi: • Vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na living4you.eu (iba súkromný inzerent), • Vkladanie inzerátov cez rozhranie Automatickým importom z vlastných internetových stránok firiem, resp. iného zdroja (iba firemný inzerent), • Realitnými softvérmi (iba firemný inzerent). 2. Pridať inzerát Kliknutím na „Pridať inzerát“ sa dostanete na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie. Inzerát pridaný súkromným inzerentom je automaticky platný po dobu 3 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje. Súkromný užívateľ môže pridať max. 3 inzeráty súčasne. V prípade Firemných inzerentov je možné inzerát pridať výlučne cez living4you.eu. 3. Automatický import: Pre Firemných inzerentov, ktorí používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú internetovú stránku, existuje služba automatického importu. To znamená, že na základe zabezpečenia technickej kompatibility internetovej stránky predajcu (Používateľa) a systému living4you.eu môže byť jeho ponuka sťahovaná bez toho, aby ju musel manuálne zadávať a spravovať. Predajca (Používateľ) teda môže ponuku spravovať len na jednom mieste, no prezentovaný bude na miestach viacerých, čo zvyšuje jeho konkurencieschopnosť. Podľa technického riešenia importu, je import inzerátov uskutočňovaný buď ihneď s vyexportovanými zmenami inzerátov alebo každých 12 resp. 24 hodín – kvôli aktuálnosti ponuky. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie living4you.eu, ktoré zabezpečí kompatibilitu oboch systémov. 5. Realitné softvéry: Pre realitné kancelárie ponúkame možnosť importovať svoju ponuku prostredníctvom realitných softvérov. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie living4you.eu. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by bola inak nevhodná pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu. 6. Na Portáli je zakázané: a. písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek, b. do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?), c. do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu, d. pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie, e. používať ilustračné fotografie, f. používať fotografie, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom inzercie, alebo nie je možné jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazený predmet inzercie, g. pridávať do fotogalérie reklamné obrázky, ktoré propagujú iné služby, h. uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov, logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť), i. používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...), j. vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis, k. vkladať do popisu inzerátu kontaktné údaje, Používateľ vkladá kontakty výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakt, l. v popise inzerátu alebo jeho nadpise propagovať predmety alebo služby, ktoré nesúvisia s inzerovanou nehnuteľnosťou, m. používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety, n. používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...), o. atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

IX. Administrácia inzerátov

1. V systéme living4you.eu môže Používateľ svoje manuálne súkromné pridané inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, alebo priamo z detailu inzerátu. 2. Firemný inzerent môže svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti a to výlučne cez svoje konto. Inzeráty, ktoré boli pridané prostredníctvom iného realitného softvéru alebo XML súboru je potrebné meniť, dopĺňať alebo vymazať priamo na zdroji.

X. Doplnkové služby

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb Portálu. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami. 2. Doplnkové služby sú v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí: Topovanie inzerátu ukážka Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným onačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu. Topovanie je možné aktivovať na obdobie od 1 - 31 dní od aktivácie služby. Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť. Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta . Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už zvýraznený, služby topovania aj zvýraznenia budú prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba platnosti automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania. Zvýraznenie inzerátu ukážka Predstavuje odlíšenie inzerátu od ostatných (nezvýraznených) inzerátov. Inzerát bude výraznejší ako ostatné, aj keď sa jeho umiestnenie nezmení. Doba zvýraznenie inzerátu je od 1 - 31 dní. Obdobie zvýraznenia inzerátu – začiatok sa rovná dátumu aktivácie zvýraznenia, koniec je daný počtom dní zvýraznenia. Zvýraznenie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Ak používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát sa nezvýrazní. Ak bude inzerát v čase aktivácie nového zvýraznenia už zvýraznený (viacnásobné zvýraznenie), tak sa počet dní zvýraznenia spočíta . Ak bude inzerát v čase aktivácie zvýraznenia topovaný, budú služby topovanie aj zvýraznenie prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie zvýraznenia inzerátu, tak sa doba platnosti inzerátu automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu zvýraznenia. Služby Portálu môžu odosielať Používateľom Portálu správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých Používateľ dostáva požadované informácie. Prevádzkovateľ je oprávnený elektronickou poštou informovať Používateľa o službách Portálu, funkciách, prevádzke, novinkách atď. Takéto zasielanie správ je Používateľ oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@living4you.eu so žiadosťou o ukončenie zasielania správ. Topovanie inzerátu prostredníctvom kreditov – Firemný inzerent ukážka Topovanie inzerátu znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom na zvolenom portáli, ktorých vlastníkom je Prevádzkovateľ Softvéru. To znamená, že inzerát sa na zvolenom portáli v momente vytopovania posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií, ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu a času začiatku aktuálneho topovania. V prípade zadania topovania na viac ako 1 deň (max 10 dní) – sa inzerát posúva pred ostatné inzeráty vždy 1x za 24 hod – t.j. presne v čase aktivácie topovania inzerátu. Inzerát bude naviac označený červeným označením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu a v prípade, že inzerát je topovaný aj na living4you.eu bude sa zobrazovať v rotácii s ostatnými topovanými inzerátmi na hlavnej stránke living4you.eu v časti „Chcem rýchlo predať“. Topovanie inzerátu prostredníctvom kreditov je spoplatnené podľa cenníka a je dostupné iba pre Firemných inzerentov. Nákup kreditov je možné realizovať 2 spôsobmi: 1. platba kartou, alebo 2. nákup na predfaktúru. V prípade platby kartou sú kredity do konta Firemného inzerenta pripísané ihneď po úspešnom zrealizovaní platby, a v prípade nákupu na predfaktúru max. do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet Prevádzkovateľa. Firemný inzerent si pri zvýhodnení inzerátu určuje, na ktorých portáloch, ktoré prevádzkuje Prevádzkovateľ, sa má topovanie vykonať – t.j. na living4you.eu. Dobu topovania inzerátu si určuje Firemný inzerent pri zadávaní topovania inzerátu (1, 2, 3, ... 10 dní). Za každé zvýhodnenie inzerátu sa z kreditov odpočíta príslušný počet kreditov. Stav využívania a míňania kreditov, históriu nákupu kreditov alebo presunov kreditov na iných používateľov v rámci jednej spoločnosti, si Firemný inzerent môže sledovať a kontrolovať v časti „Moje kredity“. Platnosť kreditov je 12 mesiacov od dátumu pripísania kreditov na účet Firemného inzerenta. Platnosť bonusových kreditov je 1 mesiac od dátumu pripísania kreditov na účet Firemného inzerenta. Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť. Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť systém fungovania zvýhodnenia inzerátov prostredníctvom kreditov. Zvýraznenie inzerátu prostredníctvom kreditov – Firemný inzerent – ukážka Predstavuje odlíšenie inzerátu od ostatných (nezvýraznených) inzerátov. Inzerát bude výraznejší ako ostatné, aj keď sa jeho umiestnenie nezmení. Zvýraznenie inzerátu prostredníctvom kreditov je spoplatnené podľa cenníka a je dostupné iba pre Firemných inzerentov. Nákup kreditov je možné realizovať 2 spôsobmi: 1. platba kartou, alebo 2. nákup na predfaktúru. V prípade platby kartou sú kredity do konta Firemného inzerenta pripísané ihneď po úspešnom zrealizovaní platby, a v prípade nákupu na predfaktúru max. do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet Prevádzkovateľa. Firemný používateľ si pri zvýhodnení inzerátu určuje, na ktorých portáloch, ktoré prevádzkuje Prevádzkovateľ, sa má zvýraznenie vykonať – t.j. na living4you.eu. Dobu zvýraznenia inzerátu si určuje Firemný inzerent pri zadávaní topovania inzerátu (1, 2, 3, ... 10 dní). Za každé zvýhodnenie inzerátu sa z kreditov odpočíta príslušný počet kreditov. Stav využívania a míňania kreditov, históriu nákupu kreditov alebo presunov kreditov na iných používateľov v rámci jednej spoločnosti, si Firemný inzerent môže sledovať a kontrolovať v časti „Moje kredity“. Platnosť kreditov je 12 mesiacov od dátumu pripísania kreditov na účet Firemného inzerenta. Platnosť bonusových kreditov je 1 mesiac od dátumu pripísania kreditov na účet Firemného inzerenta. Ak bude inzerát v čase aktivácie zvýraznenia topovaný, budú služby topovanie aj zvýraznenie prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie zvýraznenia inzerátu, tak sa doba platnosti inzerátu automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu zvýraznenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť systém fungovania zvýhodnenia inzerátov prostredníctvom kreditov. Súčasné zvýraznenie a topovanie inzerátu prostredníctvom kreditov – Firemný inzerent - ukážka Topovanie inzerátu znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa v momente vytopovania posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií, ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu a času začiatku aktuálneho topovania. V prípade zadania topovania na viac ako 1 deň (max 10 dní) – sa inzerát posúva pred ostatné inzeráty 1x za 24 hod – t.j. presne v čase aktivácie topovania inzerátu. Inzerát bude naviac označený červeným označením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu a a v prípade toovania aj na living4you.eu sa bude inzerát zobrazovať v rotácii s ostatnými topovanými inzerátmi na hlavnej stránke living4you.eu v časti „Chcem rýchlo predať“. Predstavuje odlíšenie inzerátu od ostatných (nezvýraznených) inzerátov. Inzerát bude výraznejší ako ostatné, aj keď sa jeho umiestnenie nezmení. Topovanie a zvýraznenie inzerátu súčasne prostredníctvom kreditov je spoplatnené podľa cenníka a je dostupné iba pre Firemných inzerentov. Nákup kreditov je možné realizovať 2 spôsobmi: 1. platba kartou, alebo 2. nákup na predfaktúru. V prípade platby kartou sú kredity do konta Firemného inzerenta pripísané ihneď po úspešnom zrealizovaní platby, a v prípade nákupu na predfaktúru max. do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet Prevádzkovateľa. Firemný inzerent si pri zvýhodnení inzerátu určuje, na ktorých portáloch, ktoré prevádzkuje Prevádzkovateľ, sa má topovanie a zvýraznenie vykonať – t.j. na living4you.eu. Dobu topovania a zvýraznenia inzerátu si určuje Firemný inzerent pri zadávaní (1, 2, 3, ... 10 dní). Za každé zvýhodnenie inzerátu sa z kreditov odpočíta príslušný počet kreditov. Stav využívania a míňania kreditov, históriu nákupu kreditov alebo presunov kreditov na iných používateľov v rámci jednej spoločnosti, si Firemný inzerent môže sledovať a kontrolovať v časti „Moje kredity“. Platnosť kreditov je 12 mesiacov od dátumu pripísania kreditov na účet Firemného inzerenta. Platnosť bonusových kreditov je 1 mesiac od dátumu pripísania kreditov na účet Firemného inzerenta. Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť systém fungovania zvýhodnenia inzerátov prostredníctvom kreditov. Aktualizácia inzerátov cez kredity Aktualizácia inzerátu znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom na daných portáloch www. living4you.eu, ktorých vlastníkom je Prevádzkovateľ. To znamená, že inzerát sa v momente aktualizácie posunie pred ostatné (neaktualizované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach výsledkov vyhľadávania. Pokiaľ aktualizovaný inzerát nie je zároveň aj topovaný, sa zobrazuje vždy pod netopovanými inzerátmi. Poradie inzerátov je podľa dátumu aktualizácie inzerátov. Aktualizácia inzerátov je prístupná iba pre firemných inzerentov výlučne cez living4you.eu. Inzerát je možné aktualizovať manuálne (jednotlivo / hromadne) alebo je možné ho zaradiť do automatickej aktualizácie. V prípade automatickej aktualizácie si používateľ zvolí dni a časy, kedy sa bude inzerát/y aktualizovať. Za každú aktualizáciu inzerátu sa odpočíta príslušný počet kreditov. Automatická aktualizácia je predplatená služba. Pre zrušenie automatickej aktualizácie je potrebné daný inzerát z aktualizácie vyradiť. K jeho vyradeniu z automatickej aktualizácie dôjde aj v prípade deaktivácie alebo zmazania inzerátu. Kredity je možné objednať prostredníctvom kreditového systému a je spoplatnené v zmysle cenníka podľa článku XI týchto Podmienok. Nákup kreditov je možné realizovať 2 spôsobmi: 1. platba kartou, alebo 2. nákup na predfaktúru. V prípade platby kartou sú kredity do konta Firemného inzerenta pripísané ihneď po úspešnom zrealizovaní platby, a v prípade nákupu na predfaktúru max. do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet Prevádzkovateľa. Stav využívania a míňania kreditov, históriu nákupu kreditov alebo presunov kreditov na iných používateľov v rámci jednej spoločnosti, si Firemný inzerent môže sledovať a kontrolovať v časti „Moje kredity“. Platnosť kreditov na je 12 mesiacov od dátumu pripísania kreditov na účet Firemného inzerenta. Platnosť bonusových kreditov je 1 mesiac od dátumu pripísania kreditov na účet Firemného inzerenta.. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť systém fungovania zvýhodnenia inzerátov prostredníctvom kreditov.

XI. Cenník

Po úspešnéj registrácii a úhrade paušálneho ročného poplatku používanie bez obmedzenia na 30 dní mimo doplnkových služieb.

Link na cenník

Cena spoplatnených služieb aktivovaných prostredníctvom kreditu je podľa cenníku na základe Vami určených požiadaviek a odvíja sa od počtu použitých kreditov. 1. Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu použitých kreditov. Používateľ má možnosť použiť neobmedzený počet kreditov pre aktiváciu doplnkových služieb. Ceny sú uvádzané s DPH. 2. V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými doplnkovými službami. Inzeráty s doplnkovými službami aktivovanými pred zmenou ceny, budú uverejnené podľa pôvodného cenníka počas celej doby, na ktorú boli aktivované .

Cena je uvedená bez DPHXII. Zrušenie konta

Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe: a. porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom; b. porušenia Podmienok alebo Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované spoločnosťou DIFFID, a.s.; c. absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta); d. absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom telefónneho čísla Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom telefónneho čísla, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta); e. dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia); f. na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa; g. z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa.

XIII. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu. 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií. 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou Používateľov či z iných dôvodov.

XIV. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť. 2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku. 3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@living4you.eu. 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. 5. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave. 6. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľov svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľ bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 7. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 8. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 9. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@living4you.eu.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov. 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na living4you.eu alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí. 4. Podmienky platia súčasne so Všeobecnými podmienkami pre servery prevádzkované spoločnosťou DIFFID, a. s., ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať. Tieto podmienky sú vo vzťahu k Všeobecným podmienkam pre servery prevádzkované spoločnosťou DIFFID, a. s. osobitnými podmienkami a Poskytovateľ je v nich pre účely Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované spoločnosťou DIFFID, a. s. Treťou osobou, tak ako to uvádza čl. IX Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované spoločnosťou DIFFID, a. s. V Trnave, dňa 01. 01.2019